Polityka Równości, Różnorodności i Integracji (“RRI”)

Niniejsza polityka dotyczy wszystkich obecnych i potencjalnych pracowników, kontrahentów, konsultantów, pracowników agencji, klientów i gości swjangdansk.pl.

Dotyczy ona dyskryminacji ze względu na wiek, niepełnosprawność, zmianę płci, małżeństwo i partnerstwo cywilne, ciążę i macierzyństwo, rasę, religię i/lub przekonania, płeć lub orientację seksualną, zgodnie z ustawą o równości z 2010 roku.

Zaangażowanie

swjangdansk.pl oczekuje od wszystkich członków swojego personelu i szerszej społeczności traktowania innych w sposób równy, z godnością i szacunkiem. Każdy, kto uważa, że został poddany dyskryminacji, molestowaniu lub zastraszaniu, ma prawo złożyć skargę bez obawy przed wiktymizacją lub odwetem. Właściwą procedurę należy ustalić w politykach dotyczących pracowników i kandydatów.

Odpowiedzialności

Każdy, kto pracuje dla lub jest związany z swjangdansk.pl, ma obowiązek promowania Równości, Różnorodności i Integracji (RRI). Dyrektor Generalny ponosi ostateczną odpowiedzialność za pełne wdrożenie niniejszej polityki. Dyrektor ds. personalnych i kultury odpowiada za kierowanie wdrażaniem strategii swjangdansk.pl w zakresie równości, różnorodności i integracji dla personelu oraz we współpracy z resztą zespołu wykonawczego w zakresie treści i działalności operacyjnej swjangdansk.pl.

Wdrażanie, monitorowanie i przegląd

Niniejsza Polityka będzie wdrażana za pośrednictwem Komitetu ds. Równości i Różnorodności. Postępy w realizacji działań i celów będą również regularnie raportowane do Zespołu Zarządzającego. Będziemy oceniać wpływ niniejszej Polityki poprzez monitorowanie w następujący sposób: Dyrektor ds. personalnych i kultury będzie zbierał i analizował dane monitorujące dotyczące personelu i będzie je corocznie przekazywał do wiadomości Zespołu Zarządzającego. Dział Jakości i Standardów będzie koordynował zbieranie i analizę danych monitorujących dotyczących kandydatów. Zespół Marketingu wdroży i utrzyma środki mające na celu zapewnienie, aby w miarę możliwości treści swjangdansk.pl były tworzone zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki. Niniejsza Polityka będzie regularnie przeglądana, aby upewnić się, że odzwierciedla najlepsze praktyki i aktualne przepisy prawne.

Szkolenie

Wszyscy pracownicy są zobowiązani do udziału w szkoleniu z zakresu RRI odpowiednim do ich roli, a nowi pracownicy muszą odbyć szkolenie z zakresu RRI w ramach swojego wdrożenia.

Procedury składania skarg związanych z równością, różnorodnością i integracją

swjangdansk.pl oczekuje od wszystkich członków swojego personelu i szerszej społeczności traktowania innych w sposób równy, z godnością i szacunkiem. Każdy, kto uważa, że został poddany dyskryminacji, molestowaniu lub zastraszaniu, ma prawo złożyć skargę bez obawy przed wiktymizacją lub odwetem. Właściwą procedurę należy ustalić w politykach dotyczących pracowników i kandydatów.